ബുധനാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 11, 2018

സര്‍
  പ്രൈമറി സ്ക്കൂളുകളിലെ ഐ.ടി ചുമതല വഹിക്കുന്ന അധ്യാപകരുടെ (പി.എസ്.ഐ.ടി .സി മാരുടെ ) നാലു ദിവസത്തെ ഐ.ടി  പരിശീലനം ഏപ്രില്‍ 12 മുതല്‍ ആരംഭിക്കുന്നു. താങ്കളുടെ സബ്ബ് ജില്ലയിലെ പ്രൈമറി സ്ക്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകര്‍ (ഒരു സ്ക്കൂളില്‍ നിന്ന് ഒരു അധ്യാപകന്‍ മാത്രം) പരിശീലനത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനാവശ്യമായ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.പരിശീലനത്തിന്റെ തീയ്യതി, പരിശീലന കേന്ദ്രം ഇവ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അറ്റാച്ച്മെന്റ് കണ്ടാലും.വിശദവിരങ്ങള്‍ അതാത് സബ്ബ് ജില്ലാ ചാര്‍ജ്ജുള്ള മാസ്റ്റര്‍ട്രയിനര്‍മാര്‍ അറിയിക്കുന്നതാണ്.(പ്രത്യേക ശ്രദ്ധക്ക് :പരിശീലനത്തില്‍ വരുന്നവര്‍ ചുവടെ നല്‍കിയവ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.
1. Laptop(with IT@School GNU/Linux 14.04OS)

2. USB Data Cable
പങ്കെടുക്കേണ്ട അധ്യാപകരെ അറിയിക്കണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.)


regards
Jayaraj M
District Coordinator,
IT @ School,
Kannur.
04972701516

ശനിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 31, 2018

അറിയിപ്പ്
ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി
2017-18 വർഷത്തെ ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുടെ വാർഷിക പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകളുടെ പട്ടികയ്ക്കായിഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പരിശോധനയ്ക്കായി ഹാജരാക്കുന്ന രജിസ്റ്ററുകളിൽ പേജ് നമ്പർ ഇട്ട് , ആദ്യ പേജിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എഴുതേണ്ടതാണ്‌.
    കൂടാതെ ഇതോടൊപ്പം നല്കിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫോർമയുടെ 2 കോപ്പി ഓഡിറ്റിനായി നല്കുന്ന രേഖകളോടൊപ്പം നല്കേണ്ടതാണ്‌.പ്രസ്തുത പ്രൊഫോർമ ഹാജരാക്കാത്ത സ്കൂളുകളുടെ  വാർഷിക പരിശോധന നടത്തുന്നതല്ലായെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രൊഫോർമയ്ക്കായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.      (പി.ഡി.എഫ് ഫോർമാറ്റ്)
           രേഖകൾ ഓഫീസിൽ ഹാജരാക്കുന്നതിന്‌ മുമ്പായി നിർബന്ധമായും പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ , ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടിയുടെ ചുമതലയുള്ള അദ്ധ്യാപകർ എന്നിവരുടെ നേത്യത്വത്തിൽ രേഖകളുടെ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടത്തി അപാകതകളില്ലായെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്‌. ഹാജരാക്കുന്ന ബില്ലുകളുടേയും വൗച്ചറുകളുടേയും ആധികാരികത പ്രധാനാദ്ധ്യാപകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ്‌.
    
 

വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 22, 2018

പ്രധാന അറിയിപ്പ് 

 
അറിയിപ്പ് 
ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 14, 2018

GO(P)No.29/2016/Gen.Edn. ഉത്തരവ് പ്രകാരം നിയമനംഗീകാരം ലഭിച്ച അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇന്ന് (14 .03 .2018 )തന്നെ 1 മണിക്ക് മുന്നേ പ്രൊഫോർമയിൽ ഈ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് .

PROFORMA CLICK HERE

ഞായറാഴ്‌ച, മാർച്ച് 11, 2018

9-3-18

3-3-18

1-3-18
ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 07, 2018

പ്രധാന അദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രെദ്ധക്ക്
സംസ്ക്രിറ്  സ്കോളർ ഷിപ്പ് 
മട്ടന്നൂർ എം എൽ എ  ഫണ്ട് 2nd  ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്